Pages Navigation Menu

eurokontakty: opinie - nowe chwilówki bez bik i krd przez internet

Kto wypełnia deklarację PIT-11?

Kto wypełnia deklarację PIT-11?

Obowiązkowo PIT-11 musi wypełnić podmiot, który jest zwany ogólnie „płatnikiem”. Wśród płatników podatku dochodowego od osób fizycznych wymienia się urząd pracy.

Zgodnie z prawem płatnik jest zobowiązany do wystawienia PIT – 11 i przekazania tej informacji Urzędowi Skarbowemu oraz podatnikowi. Bezrobotny otrzymuje pit 11 z urzędu pracy. Ponadto obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić przede wszystkim:
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a ponadto jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu praw majątkowych,
– osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które wykonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
– jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy, a także dodatkowo inne jednostki organizacyjne od wypłacanych poprzez nie stypendiów, które nie są zwolnione z podatku,
– rolnicze spółdzielnie produkcyjne, oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu dniówek obrachunkowych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
– terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wypłaconych świadczeń,
– areszty śledcze, a dodatkowo zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym, a ponadto skazanym,
– oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z odpowiednich przepisów,
– podmioty przyjmujący na praktykę absolwencką.